واضح است كه رانندگي در شب بمراتب مشكلتر از روز است. تاريك بودن هوا استفاده از چراغها، آسفالت خيابانها، خطاي چشم، بارندگي شبانه، انعكاس نور خيابان عدم ديد كافي همگي عواملي هستند كه رانندگي را مشكل‎تر نموده و نتيجتا احتياطً بيشتري را موجب مي‎شود.
آمار تصادفات نشان ميدهد كه اغلب تصادفات بين ساعتهاي 5 تا 8 بعد از ظهر بوقوع پيوسته است.
متخصصان ايمني ترافيك ميگويند كه وقتي غروب مي‎شود يا روشنائي روز به تاريكي ميرود بدترين زمان رانندگي است. در اين زمان نور چراغها بي‎تاثير است و نورطبيعي نيز بي‎اثر و رفت و آمد نيز مزيد بر علت. در شب راننده بايد براي تشخيص به نور چراغهاي اتومبيل خود و نور چراغهاي اتومبيل‎هاي ديگر و يا چراغهاي راه متكي باشد. چراغهاي بالا و پر نور اتومبيل بايد اجسام را تا 110 متري و چراغهاي پائين تا حدود 30 متري روشن كنند. بياد داشته باشيد كه چراغها بتدريج و در طي زمان نور خود را از دست داده و يا تنظيم آنها بهم مي‎خورد، هميشه شيشه چراغها را تميز نگه داريد و هر چند وقت يكبار چراغها را تنظيم نمائيد.
هنگام برخورد با اتومبيلي كه از روبرو مي‎بايد با نور پائين حركت كنند. در چنين مواقعي اگر طرف مقابل با نور بالا حركت مي‎كند از سرعت خود بكاهيد و به منتهي اليه دست راست برويد تا از نور شديد در امان باشيد. بياد داشته باشيد كه در شب عابرين پياده خطر مسلم هستند هنگاميكه در خياباني نور كافي نباشد تشخيص افراد پياده مشكل است و بخصوص اگر آنها لباس تيره پوشيده باشند و برعكس اگر نور شديد باشد باز خطرناك مي‎باشد سرعت كم و هوشياري مداوم لازمه رانندگي بي‎خطر در شب است.

اقدامات ايمني در شب
1-هنگام شب حدود 15 كيلومتر سرعت خود را تقليل دهيد از كشش و توقف اطلاع داشته و سعي كنيد سرعتتان از برد نور چراغ افزايش نيابد.
2-همانطوريكه قدرت بينايي در شب كم ميشود ديد ديگران نيز محدودتر است در موقع توقف و پاركينگ سعي كنيد از مسير و راه عبور اتومبيلها خارج باشيد.
3-عابران مشكل مهمي بشمار ميروند هوشيار باشيد و برانيد گه حق تقدم با آنها است.
4-با اتومبيل جلوئي فاصله بيشتري را رعايت كردن و متوجه علائم آن باشيد.
5-در مورد برخورد به اتومبيل مقابل حتماً از نور پائين استفاده نمائيد.
6-با كوچكترين احساس خستگي و خواب‎آلودگي از راننده ديگري استفاده نمائيد يا از ماشين پائين آمده و براي مدتي به استنشاق هواي آزاد بپردازد.
7-چراغهاي داخل اتومبيل را روشن نگذاريد.

پيشگيري از حوادث هنگام خطر
فرض كنيد در يك شاهراه رانندگي ميكنيد و يكمرتبه متوجه ميشويد اتومبيلي از روبرو از مسير خود منحرف و بسرعت بطرف شما مي‎آيد، آيا ميدانيد چه كنيد؟ آيا اقدام شما صحيح است يا غلط.آيا دستپاچه ميشويد يا خونسردي خود را حفظ ميكنيد. واضح است تا با خطر روبرو نشويد نمي‎دانيد چه خواهيد كرد علاوه برآن خطرهاي حقيقي را نيز نمي‎توانيد تمرين كنيد پس چه كار بايد كرد؟
بهتر است در خود مهارتي را به وجود آوريد تا بتوانيد قبل از هر حادثه‎اي قدرت تفكر و دفاع را در ضمير خود بوجود آوريد.
شرايط خطرناك هر لحظه ممكن است براي شما بوقوع بپيوندد پس بهتر است اقدام دفاعي را براي هر يك از آنها بخاطر بسپاريد.

1-اگر ترمز ماشين از كار افتاد
با سرعت رانندگي ميكنيد و با خطر مواجه مي‎شويد، پا را روي پدال ترمز فشار ميدهيد، اما ترمز كار نمي‎كند در اين صورت چه كار مي‎كنيد، دستپاچه مي‎شويد؟ يا به آرامي تصميم صحيح اتخاذ مي‎نمائيد؟ كداميك؟
الف - در صورتيكه با چنين وضعيتي دچار شديد با خونسردي كامل ماشين را در دنده‎اي سنگينتر قرار داده و به تدريج به دنده يك برسانيد و در همان حال از ترمز دستي نيز استفاده نمائيد.
ب - در راههاي كوهستاني سر پيچ‎ها و سرازيريها خطر جدي‎تر است از برآمدگيها، اجسام ثابت كناره جاده، تل خاك يا برف، نرده‎ و حتي ماشينهاي پارك شده كنار جاده اجسامي هستند كه اگر به پهلو به آنها برخورد نمائيد اتومبيل را متوقف ميكند، بديهي است كه بايد از دنده‎ها و ترمزدستي استفاده شود.
توجه كنيد كه در اينصورت اتومبيل شما ممكن است آسيب فراوان ببيند اما خطرناك‎تر از آن نيست كه از توي دره سر درآوريد.
اگر پا روي پدال ترمز فشار داديد و پدال سفت بود و ترمز نگرفت بلافاصله پا را برداشته و دوباره اين كار را انجام دهيد(تكرار نمائيد)

2-لغزيدن و از كنترل خارج شدن
فرمان دادن سريع، تغيير مسيرها، ترمز شديد مخصوصاً در مواقع بارندگي و يخ‎بندان باعث ميشود كه اتومبيل از كنترل خارج شده و مانند سرسره به يك طرف با حالتي خطرناك حركت كند.
الف- اگر قسمت عقب اتومبيل مي‎لغزد فوراً پاي خود را از پدال گاز برداريد اولين عكس‎العمل معمولي شما آن است كه مقابل جهتي كه اتومبيل مي‎لغزد فرمان بدهيد چنين كاري خطرناك است، شما با اين عمل به تصادف و خطر نزديك ميشويد. عمل صحيح آن است كه فرمان را به همان طرفي كه اتومبيل مي‎لغزد بچرخانيد ولي احتياط را از دست ندهيد.
ب-هنگام لغزيدن ترمز نگيريد.
ج - ميتوانيد با در نظر گرفتن شرايط با فشاردادن و آزادكردن مقطع به ترمز از سرعت خود بكاهد.

3-اگر پدال گازگير كرد
الف - دستپاچه نشويد- اگر در اتوبانها يا جاده‎هاي خارج از شهر هستيد كه خلوت بوده و فرصت كافي نداريد، ميتوانيد پدال را با نوك كفشتان آزاد كنيد و يا اينكه از ساير سرنشينان كمك بگيريد.
ب - در هنگام رانندگي هرگز براي رفع‎‎گير پدال به پائين خم نشويد.
ج - بهترين راه خاموش كردن موتور است (مواظب باشيد كه در اتومبيل‎هائيكه به فرمان و ترمز هيدروليك مجهزند اگر موتور از كار بيفتد فرمان دادن و ترمز كردن مشكل‎تر ميشود.)
د - ميتوانيد دنده را آزاد كرده و كلاج گرفته و سپس ترمز كنيد.
(گرفتن كلاج بدين منظور است كه اگر موتور ماشين شما بدون بار دور زياد كار كند ممكن است به قطعات ماشين آسيب برساند.)

4-اگر چراغ پرنور اتومبيل شما ناگهان خاموش شود
الف - بلافاصله يك عمل انجام دهيد: بدون تغيير جهت دادن فرمان فوراً ترمز بگيريد توجه كنيد كه ترمز شديد باعث سرخوردن نشود. سعي كنيد با تصويري كه از جاده در مغزتان داريد منتهي اليه راست جاده برويد.
ب - بلافاصله بعد از توقف با هر وسيله‎اي كه در دسترس داريد (روشن كردن آتش چراغهاي دستي) رانندگان ديگر را مطلع نمائيد.
ج - سر باطري و فيوزها را آزمايش نمائيد احتمالاً نقص از آنهاست.

5-اگر لاستيك اتومبيل شما پاره شد
الف - فرمان اتومبيل را محكم در دست خود نگه داريد، اگر لاستيك جلو باشد در ماشين كشش زيادي بطرف لاستيك پاره بوجود مي‎آيد، پاره شدن لاستيك عقب باعث حركت قسمت عقب اتومبيل به چپ و راست ميشود.
ب - از گرفتن ترمز شديد خودداري نمائيد. به آرامي ترمز بگيريد. ترمز گرفتن ناگهاني باعث ميشود كه اتومبيل از كنترل خارج شده و دور خود بچرخد.

6-باز شدن ناگهاني درب پوششي موتور
به آرامي ترمز بگيريد. براي ديدن از كنارهآهاي شيشه و گاه از زير درب پوششي ميتوانيد تا توقف كامل استفاده نمائيد.

7-اگر اتومبيل شما آتش گرفت
الف- هميشه يك عدد خاموش كننده‎ي دستي كوچك 500 ميلي ليتر يا 1 ليتري از نوع هيدروكربورهاي هالوژني و يا پودري داخل ماشين داشته باشيد تا در صورت وقوع آتش‎سوزي به ماشين شما خسارت كمتري وارد آيد.
ب- آتش‎سوزي اتومبيل بيشتر در اثر اتصالي و نقص فني در سيستم برق است. بدون داشتن ابزار نمي‎توانيد بست واتصال باطري‎ها را قطع نمائيد. از دسته جك خود كه معمولاً در صندوق عقب داريد استفاده نموده و سيمهايي را كه در حال سوختن هستند جدا كنيد. مسلماً خرج سيم‎كشي مجدد از خسارت كلي ماشين كمتر است. سيمهاي مشتعل را با دست نگيريد چون داغ بوده و دست شما را ميسوزاند. بهتر است از پارچه كلفت يا دستكش استفاده نمائيد.
ج - در صورت نداشتن خاموش كننده دستي از هر و سيله ديگري كه بتواند به شما در خاموش كردن آتش كمك كند استفاده نمائيد. شن و ماسه كنار جاده، پارچهآهاي مرطوب و……..

ايمني و رابطه‎ي آن با سرعت

آيا ميدانيد كه:
- ايمن بودن از خطر تصادف بتناسب سرعت به عوامل زير دارد:
الف - شرايط عمومي
ب - تمركز حواس و مهارت
ج - وضع مكانيكي اتومبيل

- در سرعت زياد به علت سبقت گرفتن‎هاي بي‎حساب، و عدم كنترل اتومبيل ضريب حادثه بيشتر خواهد شد.
- استهلاك اتومبيل بيشتر ميشود، زيرا تعداد ترمزها زيادتر و لاستيك سائي بيشتر خواهد شد.
- هر اندازه سرعت شما بيشتر باشد بهمان نسبت احتياج به تمركز فكر و حواس بيشتري داريد.
- متمركز نمودن فكر و حواس در مدتي طولاني خسته كننده بوده و نتيجتاً قدرت كنترل را كمتر خواهد كرد.
- اگر هنگام سبقت گرفتن اتومبيل جلو سرعتي مساوي سرعت اتومبيل شما دارد جلو زدن از او عمل عاقلانه‎اي است.
- در نقاط پرجمعيت و مسكوني محدوديت سرعت 50% كيلومتر در نظر گرفته شده است و علت آن است كه عابرين بتوانند سرعت شما را ارزيابي كنند. هرگز با سرعت خود آنها را غافلگير نكنيد.
- در شب ديد شما كم ميشود پس بايد از سرعت خود بكاهيد.
تفاوت كشش ترمز در راه آسفالت خشك يا خيس و يخبندان در صورتيكه لاستيكها، چرخها و ترمز‎ها كاملاً خوب باشند بسيار زياد است جهت متوقف كردن و ترمزكردن به اين جدول توجه كنيد.

سرعت كيلومتر در ساعت

راه آسفالت خشك (متر)

راه خيس (متر)

يخبندان (متر)

50

15

18

50

70

25

36

90

80

40

62

140

100

60

99

200

رابطه سرعت و ترمز
فاصله و سرعت در ارتباط با ترمز از عوامل مهم رانندگي است شما خودتان ميتوانيد با يك آزمايش ساده ميزان مؤثر بودن ترمزهاي خود را بدانيد. اين جدول رابطه سرعت و فاصله و مؤثر بودن ترمزها را نشان ميدهد. هنگاميكه درصد مؤثر بودن ترمزها به 50 رسيد به خطر نزديك شده‎ايد. بلافاصله لنت ترمزها را بازديد و تعويض نمائيد. در اين جدول ميزان سرعت برحسب كيلومتر در ساعت و فاصله برحسب متر اندازه‎گيري شده است.
در ستون اول درصد مؤثر بودن ترمزها نشان داده شده است.

90km/hفاصله (متر)

60km/hفاصله (متر)

45km/hفاصله (متر)

30km/hفاصله (متر)

15km/hفاصله (متر)

درصد مؤثر بودنترمزها

36

158

9

3/9

9/0

100%

39/9

7/17

9/9

5/4

30/1

95%

42/6

9/18

5/10

8/4

20/1

85%

45

1/20

4/11

1/5

20/1

80%

48

3/21

12

4/5

20/1

75%

55/5

6/24

8/13

3/6

5/1

65%

72

1/32

18

1/7

1/2

50%

120

4/52

30

2/13

3/3

30%

180

1/80

45

1/20

1/4

20%

 

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper